COGNAC

COGNAC ROMAS


                                                                                   

Tên sản phẩm: Rượu Cognac Romas 40% v/V

Thành phần: Dịch ép trái cây, Cognac nhập khẩu

Ngày sản xuất: Ghi trên bao bì

Thời gian sử dụng: Không thời hạn


                                                                                BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM


Your shopping cart is empty!